Junta de Govern Local: 24 d'octubre de 2005. Acta sessió ordinària. extracte punt 23:

23. Aprovació definitiva Canvi de Sistema d'Actuació de Compensació, pel de Cooperació per a l'execució del Pla Parcial d'Ordenació Urbana del sector Can Lloses - Can Marcer

23 .- Planejament urbanístic .Aprovació de les diferents figures de planejament urbanístic.Aprovació definitiva Canvi de Sistema d'Actuació de Compensació, pel de Cooperació per a l'execució del Pla Parcial d'Ordenació Urbana del sector Can Lloses - Can Marcer

Vist l'informe-Proposta emès en data 18 d'octubre de 2005 pel lletrat d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Sr. Esteve Radresa Miracle el qual es trancriu:

"Atès que el Pla Parcial d’Ordenació Urbana del sector “Can Lloses-Can Marcer” fou aprovat en data 9 de juliol de 1997, preveient el seu programa d’actuació que la seva total execució pel sistema de compensació, que segons el mateix Pla s’havia de dur a terme pel sistema de compensació, s’hauria de produir en el termini de vuit anys.

Atès que a data d’avui, transcorreguts més de tres anys des de la constitució de la corresponent Junta de Compensació, resten encara pendents d’aprovació definitiva els preceptius projectes de compensació/reparcel·lació i urbanització.

Atès que de conformitat amb l’apartat tercer de l’article 115 de la Llei d’Urbanisme, l’Administració competent ha de decidir el sistema d’actuació urbanística i la modalitat que cal aplicar, en funció de les necessitats, els mitjans econòmico-financers amb que compti, la col·laboració de la iniciativa privada i les altres circumstàncies que hi concorrin.

Atès que el jurista de reconegut prestigi, Sr. Romà Miró i Miró, en informe emès el mes de maig d’aquest any a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, i tot tenint present les circumstàncies concurrents, així com les dificultats i problemàtiques en l’execució de l’esmentat sector, estima viable i convenient el canvi del sistema d’actuació actualment existent pel de cooperació.

Atès que, per acord de Junta de Govern Local de data.................................

Atès que, sotmès l’expedient a informació pública de conformitat amb el que disposa l’article 113 de la Llei d’Urbanisme, sols s’ha presentat una al·legació per part del Sr. Fernando Ramos, el qual manifesta que no es pot aprovar l’expedient mentre no s’hagi resolt el recurs contencioso-administratiu que ha interposat.

Atès el caràcter executiu del que gaudeixen els actes administratius, i que no consta la suspensió jurisdiccional de l’acte objecte de impugnació.

Atès que, tal i com preveu la sentència del Tribunal Suprem de 12 de juny de 2003, el canvi de sistema d’actuació determina la dissolució de la Junta de Compensació.

Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 54.4 del Reglament parcial de la Llei d’Urbanisme la dissolució de la Junta de Compensació comporta la conversió de l’òrgan rector en òrgan de liquidació.

Proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

1.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Fernando Ramos, pels motius exposats en el present acord.

2.- Aprovar definitivament la substitució en l’àmbit del Pla Parcial d’Ordenació Urbana del sector “Can Lloses-Can Marcer”, del sistema de compensació pel sistema de reparcel.lació en la modalitat de cooperació

3.- Notificar l’esmentat acord als interessats." .

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.