Calendari històric de Can Lloses-Can Marcer    

Document de referència temporal seqüencial amb els fets rellevants en el procés d'Urbanització de la urbanització Can Lloses Can Marcer i altres notícies de la urbanització .. 

Data Origen Informació Fets Observacions
14/10/2008 AVPVA+Aj. Ribes  S’ha iniciat el concurs obert per la Contractació dels treballs de redacció del projecte de reparcel.lació de Can lloses – can marcer.

 El dia 10 d’octubre es va obrir el termini per que els despatxos o bufets interessats en redactar el projecte de reparcel·lació del “Sector Can Lloses - Can Marcer” fessin arribar les seves ofertes a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

El termini finalitzarà el dia 19 de novembre, i el dia 26 del mateix mes està previst l’obertura de les ofertes.

 Als plecs de condicions (que es poden consultar a la web de l’Ajuntament/Perfil del contractant) es fixen els barems que serviran per valorar les ofertes rebudes i adjudicar els treballs.

 Un cop adjudicada la feina i formalitzats els contractes pertinents, els treballs relacionats amb la redacció de la reparcel·lació s’han de realitzar en 9 mesos aproximadament, segons els plecs de condicions.

Plec Claúsules Tècniques Redacció Projecte Reparcel·lació Sector Can Lloses-Can Marcer PlecClausulesTecniquesProjecteCanLloses.pdf - 14/10/2008

Plec Claúsules Administratives Redacció Projecte Reparcel·lació Sector Can Lloses-Can Marcer PlecClausulesAdministrativesProjecteCanLloses.pdf - 14/10/2008

Edicte Redacció Projecte Reparcel·lació Sector Can Lloses-Can Marcer EdicteProjecteCanLloses.pdf - 14/10/2008

 

3/10/2008 AVPVA+Aj. Ribes En comunicació per mail ens informan el següent:

Ha finalitzat el termini d’audiència i informació pública de l’expedient de Quotes Urbanístiques provisionals. També estem tramitant l’expedient de contractació per a la redacció del projecte de reparcel·lació.  El termini per a la presentació d’ofertes finalitzarà el pròxim dia 19 de novembre de 2008.

email
26/1072008 AVPVA+Aj. Ribes Es restablecen les reunions periòdiques amb el Regidor d'Urbnisme. Es compromet a donar-nos informació mensual de l'estat del procés. Demanem un calendari aproximat.   
22/10/2008 Aj.Ribes+Vecinos afectat per el pla de prevenció d'incendis. Prevenció d'incendis forestals de cara a l'estiu vinent. Hi ha parcel·les afectades per la qual cosa el Ajuntament està demanant als propietaries de aquestes parcel·les que es personin per tractar el tema.

S'ens notifica que la Manoli García amb telèfon 938109230 es la persona de contacte per tractar temes relacionats amb el procés urbanístic.

 
8/07/2008 Aj. Ribes Resposta sobre obres d'arreglo d'accesos urbanització  email
7/07/2008 AVPVA Suspensió de subminitrament d'aigua per manipulació reiterada de la xarxa  Segons els acords de l'Assemblea General 5 de Març de 2006 de l'AVPVA de Acció. Expedient sancionador solucionat 8/07/2008 Acta
7/07/2008 Aj. Ribes+AVPVA Començament d'obras d'arreglo dels accesos urbanització Can Lloses-Can Mercer sense prèvi avis per part de l'Ajuntament. Fet que ha trencat la xarxa d'aiga al carrer Pouet.

David Rodríguez, President de AVPVA, envia un escrit a l'Alcade i al Regidor d'Urbanisme per tractar el tema

email
17/06/2008 Aj. Ribes Acta sessió ordinària 

35. Aprobación presupuesto arreglos accesos urbanización Can Lloses- Can Marcer

ActaSessióOrdinària
27/05/2008 AjRibes Acta sessió ordinària 

29. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la Diputació Barcelona per a la tramitació del procediment administratiu del Pla de Prevenció d’Incendis forestals de la Urbanització Can Lloses – Can Marcer de Sant Pere de Ribes

ActaSessióOrdinaria
13/05/2008 AjRibes Acta sessió ordinària 

Punt 29. Aprovació inicial del projecte de plànol de delimitació de les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions afectades pel decret 123/2005 de mesures de prevenció d’incendis forestals en el terme municipal de Sant Pere de Ribes

ActaSessióOrdinaria
18/05/2008 AVPVA + Aj. Ribes Reunió de membres de la Junta Directiva de l'AVPVA amb el Sr. José García Hervàs, regidor d'urbanisme El Sr. García Hervás dona una aproximació del preu de les quotes urbanístiques degudes a la reparcel·lació. Costarà aproximadament 0.75 € metre quadrat. El total que s'ha de pagar entre tots els propietaris es d'aproximadament de 677.606 € (IVA inclòs). Es un aproximat, aviat arribarà la notificació oficial.

En relació a l'arreglo del carrer per on passava el camió de la basura l'ajuntament, discutirà i s'espera que aprovarà en el pleno del 20 de maig de 2008, el presupost per arreglar el carrer amb terra.

30/3/2008 AVPVA Assemblea General ordinaria anual carta

balanç (PDF)

25/3/2008 Aj. Ribes Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern local de data 25 de març de 2008.

14. Adjudicació de l'elaboració de base cartogràfica del sector Can Lloses-Can Marcer.

Acta
11/03/2008 Aj. Ribes Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern local de data 11 de març de 2008.

32. Adjudicació de feines de gestió de l'expedient administratiu del projecte de reparcelació del sector Can Lloses

Acta
6/3/2008 AVPVA + Aj Ribes Conversa telefònica entre el Sr. David Rodríguez i el Sr. García Hervàs, regidor d'urbanisme Ja està contractada la persona que s'encarregarà de les tasques administrativas derivades del procés d'urbanització.

Abans de l'Assemblea ordinária, l'Ajuntament facilitarà l'informació més actualitzada sobre el procés d'urbanització a la Junta de la AVPVA.

26/2/2008 AVPVA Convocatòria Assemblea AVPVA ordinària 2008 30 de març de 2008 a les 10 h a la Sala d'Actes de la Vinya d'en Petaca (Roquetes). Carta Convocatòria.
23/2/2008 AVPVA + Aj Ribes Reunió de membres de la Junta Directiva de l'AVPVA amb el Sr. José García Hervàs, regidor d'urbanisme Vam assistir David Rodríguez i Sandra Correa.

L'Ajuntament tindrà reunions periòdiques amb l'AVPVA per informar dels avenços en el procés d'urbanització.

 Es contractarà una persona que s'encarregui de les tasques administratives derivades del procés d'urbanització. 

Hi ha dos buffets d'arquitectes que s'han ofert per realitzar el projecte de reparcel·lació.

A causa de les condicions dels carrers el camió que recull la brossa va estar a punt de tombarse i per tant, els contenidors es mouran a l'entrada de l'urbanització. L'ajuntament es compromet a arreglar el carrer amb terra.

1/2008 AVPVA Avaría de la bomba d'extracció d'aigua del pou de l'AVPVA i del quadre elèctric per sobretensió deguda a la companyia elèctrica FECSA  
22/12/2007 AVPVA + Aj Ribes Reunió de membres de la Junta Directiva de l'AVPVA amb el Sr. José García Hervàs, regidor d'urbanisme y Bàrbara Scuderi (Tinenta d'Alcalde a l'Ajuntament) Vam assistir Sr. David Rodríguez, Sr. Guillermo Gil i Sra Sandra Correa. 

L'Ajuntament manté els plaços per tenir l'equip redactor del Procés de reparcel·lació per a Gener de 2008. Un cop estigui el projecte de reparcel·lació, es faràn els talla-focs.

12/2007 Aj Ribes Pla d'actuació municipal 2008-2011 de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes 11. Portar a terme les obres d’urbanització de Can Lloses-Can Marcer i Mas Parés de Dalt.

Veure informe

4/12/2007 AJ Ribes ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 04 DE DESEMBRE DE 2007

Portar a terme les obres d’urbanització de Can Lloses-Can Marcer i Mas Parés de Dalt.

Veure acta

Extracte Acta

2007 AVPVA + Aj Ribes Reunió de membres de la Junta Directiva de l'AVPVA amb el Sr. José García Hervàs, regidor d'urbanisme El Sr. Hervás es presenta com a la persona designada pel consistori per dur a terme la gestió del processos de reparcel·lació i d'urbanització del sector Can Lloses - Can Marcer
08/2007 AVPVA Avaría de la bomba d'extracció d'aigua del pou de l'AVPVA  
4/7/2007 Univ. BCN Taula rodona, presentació document 'Perifèries urbanes i expansió urbanisme (Sant Pere de Ribes) per Abigail Garrido Veure informe
 

18/03/2007

  Assemblea general Carta Asamblea

Assemblea general AVPVA 2007

19/2/2007   Entrevista con la Inspectora de Medi Ambient de l'Ajuntament Nos han felicitado por la labor y por lo bien que llevamos todo el proceso como es la analítica, el libro de registro y el archivo de las analíticas que nos remite Bio-Aliment.

Nos facilitaran un nomenclator referente a lo que son faltas graves y leves y en esos casos saber como actuar en cada caso.

Ha comprobado nuestros datos con los suyos y han coincidido casi a la décima.

16/2/2007  
Reunión mantenida con la Sra. Abigail Garrido, Regidora d'Habitatge i Medi Ambient.

Asistimos la Sra. Cristina Dasilva, Sr. Guillermo Gil y el David Rodríguez.

Los temas se trataron muy genéricamente pero lo más relevante fue que Can Lloses-Can Marcer es la prioridad número 1 en el Ajuntament, que la colaboración entre Ajuntament y la Asociación será muy importante y se planificarán reuniones periódicas para informarnos en las dos direcciones.

Referente a como se realizarán las obras de urbanización, probablemente se haga por polígonos ya que en Mas Alba se hizo en su totalidad y no salió como esperaban.

Se habló también del arreglo de nuestra calle principal y se tiene el firme compromiso por parte de Can Pere de la Plana y Construcciones Feu para arreglarla, desde el Ajuntament han dejado muy claro que tienen la obligación de realizar dicha reparación.

Sobre los plazos, se nos dijo que en 3-4 meses empezaremos a recibir las cartas con las cuotas que nos corresponderán a cada vecino. Este dato es muy importante ya que si nos indican las cuotas querrá decir que ya disponen de presupuestos de obra.

02/01/2007 GenCat
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
DOGC núm. 4790 - 02/01/2007
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
EDICTO de 20 de noviembre de 2006, sobre inscripciones en el Libro de registro de entidades urbanísticas colaboradoras de la Dirección General de Urbanismo. (Pág. 41)

Exp.: 2001/1438/A Junta de compensación delPla parcial Can Lloses-Can Marcer, de Sant Pere de Ribes

El director general de Urbanismo, en fecha 19 de septiembre de 2006, ha resuelto:

Inscribir el acuerdo de modificación del presidente del órgano rector de la Junta de compensación del Plan parcial Can Lloses-Can Marcer, del término municipal de Sant Pere de Ribes, en el sentido siguiente:

Presidente: Jordi Batalla Busquets

En cumplimiento de esta resolución, se ha inscrito en el Registro de entidades urbanísticas colaboradoras, el día 27 de septiembre de 2006, con el número de asentamiento 2.394, del tomo 20.

http://teleregions.gencat.es/diari_c/4790/06349069.htm 
       
  25/10/2006 El Cancell
Empresonen una persona per un delicte comès a Ribes fa 30 anys
Va participar en la venda de parcel·les il·legals entre 1976 i 1979

2006-10-25 | Redacció | Una anomalia jurídica ha provocat l'empresonament d'una persona que havia comès irregularitats en la venda de parcel·les a Ribes entre 1976 i 1979. Segons acaba d'informar Televisió de Catalunya, l'ordre de recerca i captura s'ha activat en el moment de realitzar un tràmit. Els advocats esperen que el cas, absolutament excepcional, es pugui resoldre per via d'indult o similar. | ep | pdf | traducción
http://www.ribes.org/index.php?camisa=15&rep=2990
27/6/2006 Aj SPR Pròrroga contractació treballs d’assessorament tècnic i informació pública Projecte
de reparcel·lació del sector de Can Lloses
30. Pròrroga contractació treballs d’assessorament tècnic i informació pública Projecte
de reparcel
·lació del sector de Can Lloses
Abigail Garrido i Tinta, regidora de Serveis Territorials, Medi Ambient i Via Pública, de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes presenta davant la Junta de Govern Local el següent
dictamen:
“Mitjançant acord de Junta de Govern Local, de data 5 de juny de 2006, es va aprovar
l’ampliació de la contractació de la prestació de serveis del Sr. Lluís Bertran Garcia per tal de
realitzar els treballs d’informació i atenció personalitzada i gestió de l’expedient administratiu
derivats del Projecte de reparcel·lació del sector Can Lloses, fins el 25 de juny de 2006, per un
import total de 2.500 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 31000.432.60215 Can Lloses
Atès que en data d’avui no s’han enllestit encara els treballs, es proposa ampliar aquesta
contractació per un termini de dos mesos més.
Atès el que preveu l’article 114.f del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, aquestes despeses de gestió conjuntament amb
la resta de despeses d’urbanització, s’haurà de repartir, en el seu dia, entre els adjudicataris de
les finques resultants en la reparcel·lació en proporció al valor d’aquestes.
Es proposa a la Junta de Govern Local que aprovi els acords següents:
1.- Aprovar l’ampliació de la contractació de la prestació de serveis del Sr. Lluís Bertran
Garcia per un període de 2 mesos, amb inici el dia 27 de juny per l’import de 5.000 €, IVA
inclòs, i, amb càrrec a la partida 31000 432 60215 Can Lloses.
2.- Notificar aquest acord a la persona interessada.”
Junta de Govern Local extraordinària
27 de juny de 2006
37
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda aprovar els termes del
dictamen
.
18/6/2006 AjSPR MESA ELECTORAL. Per les Eleccions per votar el nou Estatut, per primer cop a les oficines de l'AVPVA a carer Milà,1 (entrada urbanització). Pels residents de Can Lloses - Can Marcer i de Can Pere la Plana.  
25/4/2006 AjSPR Carta Inici expedient reparcel·lació (Veure Notícies´)
21/4/2006 BOP INICI EXPEDIENT DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR Can Lloses - Can Marcer (Veure Notícies´)

29. Inici expedient de reparcel·lació SUPP-2 “Can Lloses”

BOP: https://bop.diba.cat/temp/04-060959999.pdf#xml=/hig/73.hig 

27/3/2006 AjSPR

Junta de Govern local ordinària

36. Desestimació sol·licitud de notificació d’inici de procediment de revisió d’ofici del contractes subscrits entre la Junta de Compensació del PP Can Lloses – Can Marcer i Zaszec gestió urbanística

 

20/3/2006 Cambra Parcel·listes de Cataluinya L'AVPVA queda adherida a la Cambra Parcel·listes de Cataluinya.

Drets:

  • Formar part, com adherit, d'una Associació que defensarà els seus drets.

  • Comunicar als órgans de Govern de la Cambra les seves necessitats i problemàtiques.

  • Subscripció gratuïta a les publicacions de la Cambra.

  • Obtenir informació a través de seminaris i/o col·loquis organitzats per la Cambra

  • Assistir sense veu ni vot a les Assemblees Generals de la Cambra

5/3/2006 AVPVA Assemblea general AVPVA  
26/2/2006 AVPVA Reunió Cambra de parcel·listes de Catalunya i representants d'urbanitzacions de la comarca. http://www.cambraparcellistes.org/infocambra/noticiaAmpliada.asp?id=323 

20/2/2006

Aj SPR

INICI EXPEDIENT DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR Can Lloses - CCan Marcer

Convocatòria de la Junta de Govern Local: 20 de febrer de 2006

Convocatòria corresponent a aquest dia Ordre del dia 060220.pdf 

Acta Junta de Govern Local (veure punt 29, pàg. 20 i 21)JGL060220.pdf

29. Inici expedient de reparcel·lació SUPP-2 “Can Lloses”

29. Inici expedient de reparcel·lació SUPP-2 “Can Lloses”

14/2/2006

Aj SPR

 

46. Aprovació subvencions urbanitzacions. Al full 42 punt 46 ens aproven la subvencio per l’arrenjament de carrers per plujes

9/2/2006 BOP BOP num. 034 2 Annex 2 pg 101 Document en format PDF Document en format HTML

Per haver resultat infructuosos els intents de notificació personal es notifica a les persones que es relacionen substitució pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 

 
7/2/2006 AVPVA Instancia demanda es respongui acords verbals de la reunió del 30 d'Agost de 2005
31/1/2006 BOP NOTIFICACIÓ A ZASZEC GESTIÓ URBANÍSTICA, SL D' INICI PROCEDIMENT DE REVISIÓ D'OFICI EN RELACIÓ AL CONTRACTE DE CONSULTORIA, ASSISTÈNCIA I SERVEIS Document en format PDF Document en format HTML

Butlletí Oficial de la província de Barcelona Num 026 pg 50. 

 
30/1/2006 AVPVA Fax demanda subv arrenjament carrers
10/1/2006 Síndic de greuges Carta resposta del síndic de greuges. Admesa a tràmit. Ha sol·licitat un iºnforme a l'Aj. Sant Pere de Ribes.
30/12/2005 AVPVA Instancia demanda també accelerin altres demandes, no sols cobrar escombraries.
30/12/2005 AVPVA Instancia arreglo parcel·les pel risc d'incendis.
23/12/2005 AVPVA Carta de la AVPVA al síndic de greuges explicant la precària situació a la urbanització  
1/12/2005 Aj SPR Resolució Ajuntament a demanda cobro escombraries de 2000
22/11/2005 AVPVA Instancia demanda es respongui acords verbals de la reunió del 30 d'Agost de 2005
17/11/2005 AVPVA Instancia demanda subvenció per arrenjament urgent carrers
24/10/2005 AjSPR Aprovació canvi sistema d'urbanitzar Can Lloses de Compensació a Cooperació JGL051024.pdf

Punt 23. Aprovació definitiva Canvi de Sistema d'Actuació de Compensació, pel de Cooperació per a l'execució del Pla Parcial d'Ordenació Urbana del sector Can Lloses - Can Marcer (extracte)

 (Nota informativa de desembre: InformativaCan Lloses-Can Marcer.pdf)

 
30/8/2005 AVPVA Reunió amb l'alcalde de S PR exposant els problemes de la urbanització  
8/8/2005 AVPVA Instància demanant arreglo entrada urbanització.
20/7/2005 AVPVA Instància resposta a demanda pagament escombraries.

23/5/2005

Aj SPR

La urbanització del sector Can  Lloses passa de Compensació a Cooperació. 23 Maig 2005.

Junta de Govern de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

 

13/3/2005

 

Assemblea general ordinaria de la AVPVA

Assemblea (Ordre del dia) 

21/2/2005   Inici reunions propietaris Can Lloses Can Marcer de la Penya i mediadors de l'Ajuntament    Per concertar cita per a la informació pública (a les oficines de la AVPVA, C/ Milà nº 1) heu de trucar al telèfon 636 20 10 20 de dilluns a dijous de 11 a 13 hores.Les visites s'iniciaran el 26 de febrer. DISSABTES de 10 a 15 hores i de 17 a 20 hores.   

19/2/2005

Diari El Punt

Sant Pere de Ribes crea una oficina ciutadana per poder urbanitzar Can Lloses-Can Marcer

Noticia  

26/1/2005

Carta AjSPR

Aprovació inicial canvi sistema de Compensació pel de Cooperació per a l'execució del 
Pla d'ordenació urbana del sector Can Lloses - Can Marcer 

17/12/2005 Diari de Vilanova

 

Notícia

29/10/2004 Diari de Vilanova

L'Ajuntament posarà més contenidors a Valles Altos

Els veïns volen els compromisos complerts

Notícia

22-oct-04 Diari de Vilanova

Malestar a Valles Altos per la recollida de brossa

Noticia Diari 
   

 

 
29-sep-04 El cancell

Comencen les festes de les urbanitzacions

Notícia 
17-sep-04 Diari de Vilanova

Can Pere. Tot llest per a l’adjudicació del projecte

d’urbanització de Can Pere de la Plana

Les obres, que començarien a la tardor, podrien finalitzar en quinze mesos

Veure notícia
30-ago-04 Diari AVUI

CANTADES D’HAVANERES

05/08 SANT PERE DE RIBES (GARRAF). A les 22:00 h. Pista poliesportiva - Can Lloses.

Grup HAVANA XICA.

 

Veure notícia

20-ago-04 Diari de Vilanova

Preocupació a Valles Altos pel risc d’incendis

Els veïns temen efectes “dramàtics” si s’arriba a calar foc a la urbanització

Veure notícia
13-ago-04 Diari de Vilanova

FestraMajor. 

La festa de Valles Altos segueix

sense enlairar-se

Cap de setmana de celebració

a diversos sectors del municipi

 

Veure notícia

5-ago-04 Diari de Vilanova

Festa Major. Valles Altos aposta per

unes festes participatives

La urbanització celebra demà el sopar de gala, l’acte més important del programa

programa: Festa Major Can Lloses 2.004

Veure noticia
sep-oct2004   Venda de terrenos en internet... Zona urbanizable!! VENTA TERRENOS 
20-jun-04 David Rodríguez Reunión con regidora d'urbanisme de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i advocat Sr. Radresa Reunión
8-jul-04 David Rodríguez Visita al abogado Sr. Muntanyola  
4-jul-04 Diari de Vilanova ..." es crea per primera vegada una ruta, que traslladarà els escolars de les urbanitzacions de Can Pere de la Plana i Can Lloses fins als centres educatius de Ribes." Notícia
20-jun-04  

Reunió amb l'Ajuntament per parlar de diferents problemes (aigua, urbanització, carrers, ...)

 
6-may-04 JD Reunión de presentación de la nueva Junta Directiva de la AVPVA al alcalde de Sant Pere de Ribes. Acta e la reunión
28-mar-04   Resultados de las Elecciones para la Junta Directiva de la AVPVA.Cambio de Junta Directiva Resultados de las Elecciones

Discurso de candidatura (leído por Elisabet Solé)

Informe trabajo realizado

07-mar-04 Teresa Carrascosa Mª Teresa Carrascosa hace efectiva su dimisión de la Junta Directiva de la AVPVA Carta de dimisión
20-feb-04   Carta de Diego Martínez a los miembros de la AVPVA Carta D.Martínez 20 02 2004
20-feb-04   Convocatoria para la Asamblea general de la AVPVA (para el domingo 28 de Marzo de 2004) Convocatoria AG AVPVA 28 03 2004
18-feb-04 Diari El Punt El Garraf demana a la Generalitat ajut tècnic per planificar les urbanitzacions Ver noticia 
01-feb-04 Diego Martínez Cambios en la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos y Propietarios de Valles Altos. Diego Martínez anuncia su dimisión.  
04-ene-04   Jornada de puertas abiertas de la AVPVA. Local de la Associació, C/ Milà, nº 1 (No hubo reunión ordinaria de la Junta Directiva)
28-dic-03   Cava de germanor de los miembros de la AVPVA  
23-dic-03   L'Ajuntament dfe Sant Pere de Ribes aprueba otorgar subvención de 6.234,39 € para la reparación de las calles efectuada durante 2003. Carta Aj 23 12 2003
07-dic-03 Diego Martínez Reunión ordinaria de la AVPVA R AVPVA 7 12 2003
25-nov-03 J. Antonio Blanco Carta del Ajuntament de Sant Pere de Ribes en la que NO LE ATRIBUYE NINGÚN TIPO DE VALIDEZ a la carta de la Junta de Delegados (enviada el 29 de Octubre)  Carta Aj. S. Pere de Ribes 25 11 2003
24-nov-03 Carta Xavier Salas Intento de aclaración de la situación jurídica y urbanística (Carta scanneada)
24-nov-03 Carta Xavier Salas Intento de aclaración de la situación jurídica y urbanística Carta XSalas 24 11 2003 
20-nov-03   Vecinos denuncian la AVPVA ante la Agència Catalana de l'Aigua (ACA)  Informe de Diego Martínez
16-nov-03   Xavier Compte, Eduard Palao i Sergio Rodríguez afirman no conocer el Proyecto presentado ni a la Junta de Delegados que lo propone. Confirman no tener relación con la Junta de Delegados
15-nov-03   Carta de la AVPVA a Todos los vecinos Carta AVPVA 15 11 2003
11-nov-03   Llaman vecinos a ramon Sanromà para saber qué hacer con b la carta de la Junta de Delegados. Les digo que si quieren ir a ver su situación y no están de acuerdo, lo digan por escrito, pero si lo ven bien no firmen nada puesto que sólo ven su parcela pero firmarían por todo el proyecto.
10-nov-03   Reunión AVPVA con el Ayuntamiento  
09-nov-03   Vienen  vecinos a casa de ramon Sanromà para saber qué hacer con b la carta de la Junta de Delegados. Les digo que si quieren ir a ver su situación y no están de acuerdo, lo digan por escrito, pero si lo ven bien no firmen nada puesto que sólo ven su parcela pero firmarían por todo el proyecto.
7 Novembre 2003 BOP Aparece en el BOP el anuncio de la audiencia del Proyecto por la Junta de Delegados. Página 129 (última página) . Nótese que el propuio BOP acaba diciendo: "El President de la Junta de Delegats. Signatura il·legible" Ver B.O.P. 
6 Novembre 2003 ( M. Teresa Carrascosa, ramon Sanromà Se envia copia transcrita en e-mail al Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Alcalde J. A. Blanco, Urbanismo A. Garrido y abogado E. Radresa) de la convocatoriia de Junta de Delegados de 29 de Octubre Carta y análisis (en caliente) enviado
6 Novembre 2003 ( ramon Sanromà Se informa de la carta enviada por la Junta de Delegados por e-mail o por teléfono  a todos los miembros de la AVPVA Carta y análisis (en caliente) enviado
4 Novembre 2003 Srs. Colomé Presentación instancia al Ajuntament para solicitar la subvención a la AVPVA para reparación de calles Instancia 28 10 2003 SubvCarrers
29-oct-03 El Presidente de la Junta de Delegados (SIN NOMBRE) Convocan presentación de un Proyecto del 17 de noviembre al 17 de diciembre en Barcelona
Enviado en sobre con logo de la Junta de Compensació
Carta (SIN NOMBRE) 29 10 2003

 

27-oct-03   Auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el cual se deniega la medida cautelar solicitada por el letrado, el Sr. Xavier Salas Martín.
Parte activa: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL P.P. CAN LLOSES-CAN MARCER
Parte demandada: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
Ver Auto:

 

 

21-oct-03 ramon Sanromà Reunión AVPVA y vecinos con AjSPR (A. Garrido y E. Redresa) para valorar la situación de Can Lloses y qué se puede hacer. Resultados de la reunión
Comentan que por Cooperación serian dos años.
Que prefieren por compensación.
Que la AVPVA deberiamos obtner un 40% de propietarios que nos avalaran para recibir el apoyo seguro del Ayuntamiento (con su 30%)
Estudiar la propuesta de X. Salas de poner el Proyecto a exposición pública. (esta opción fué desestimada al no permitir revisar el proyecto)
17-oct-03 M. Teresa Carrascosa La llaman del Ayuntamiento para una reunión el 21 de Octubre a las 10:30  
13-oct-03   Reunión informal Eduard Palao, Xavier Coimpte ocn Salas, Llopis y Torres Resumen Reuinion 13 10 2003
05-oct-03 ramon Sanromà La AVPVA registra y prepara el parking de un dominio internet. Coste: 31.32€ www.canlloses.net
30-sep-03   AVPVA entrega documentación al Aj Sant Pere de Ribes Instancia AjSPR 30 09 2003
28-sep-03   Reunión AVPVA Acta Reunion AVPVA 28 09 2003
24-sep-03 ramon Sanromà Reunión vecinos Can Lloses con AjSPR Acta R AjSPR 24 09 2003
22-sep-03 M. Teresa Carrascosa La llaman de Urbanismo del Ayuntamiento para una reunión el 24 de Septiembre  
17-sep-03   Reunión de vecinos de Can Lloses con gabinete de Abogados (Sr. Muntañola) para valorar la situación. Acta R Abogado 17 09 2003 PENDENT resum
12-sep-03   Solicitud Reunión AVPVA y vecinos - Aj SPR Instancia Solicitud R AjSPR 12 09 2003
    Altos, de la mà de l’AV  
22-ago-03 Diari de Vilanova Diari de Vilanova. La festa torna a Valles Ver noticia
14-ago-03 Diari de Vilanova Diari de Vilanova. Valles Altos clou les festes Ver noticia
03-ago-03   Reunión  Carrascosa, Compte, Palao, Sanromà, Batalla, Ferruz y Velasco PENDIENTE resumenReunion03082003
01-ago-03 Diari de Vilanova Diari de Vilanova. Valles Altos es prepara per a les seves festes Ver noticia
06-jun-03 Diari de Vilanova Diari de Vilanova. Ribes es banyarà a Can Lloses Ver noticia
06-jul-03 ramon Sanromà Reunión vecinos Can Lloses Resumen Reunion 6 Julio 2003
09-jun-03   Decreto del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes por el que se anula la Asamblea General del 9 de Mayo de 2003 de la Junta de Compensación Can Lloses - Can Marcer por haber sido convocada y presidida por un órgano manifiestamente incompetente. Acta en texto
09-jun-03   Decreto del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes por el que se anula la Asamblea General del 9 de Mayo de 2003 de la Junta de Compensación Can Lloses - Can Marcer por haber sido convocada y presidida por un órgano manifiestamente incompetente. ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE DATA 9 DE JUNY DE 2003
09-jun-03   Reunión AVPVA - Alcalde SPR Reunion AVPVA &_AjSPR 9 Junio 2003
01-may-03   Reunión informal Alcalde Sr. Josep Antoni Blanco Reunion Informal Blanco Mayo 2003
22-may-03   Reunión Informal de Xavier Compte y Eduard Palao con X. Salas Reunión Informal 22 Mayo 2003
10-may-03 Vilanova digital Continuen les acusacions entre un sector de veïns de Can Lloses i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes Ver noticia 
18-may-03   Reunión extraordinaria de la AVPVA  
16-may-03 Diari de Vilanova Diari de Vilanova.
'Petits i grans propietaris es distancien a Can Lloses.
Ver noticia
16-may-03   Reunión Batalla, Ferruz, Velasco, Mateo, Eduard, Xavier, Sergi Resumen reunión PENDIENTE
16-may-03   El Sr. JORDI BATALLA I BUSQUETS presenta al Registre General de l'Ajuntament  de SPR amb el número 4.728 manifestant actuar en qualitat de President del Consell Rector de la Junta de Compensació del Pla Parcial Can Llosas-Can Marcer sol·licitud es procedeixi per part d’aquest Ajuntament a declarar nul·la i sense efectes l’Assembla de la Junta de Compensació del Pla Parcial Can Llosas-Can Marcer, de data 9 de maig del present any.  
09-may-03   Reunión asamblearia de Ramon Ferrer, Paez, Cascos  y Salas. Acta 9 Mayo 2003
09-may-03   Reunión asamblearia de Ramon Ferrer, Paez, Cascos  y Salas. Documentacion aportada
09-may-03 ramon Sanromà Consulta OAC AjSPR si el Local està lliure. Confirmen està lliure a les hores previstes d'inici de la Assemblea.
08-may-03 ramon Sanromà Certificat de "la Caixa" conforme para abrir una cuenta corriente están en espera  el Consejo Rector delegue las facultades Certificado_laCaixa 8 Mayo 2003
06-may-03 Carta Ramón Ferré Reconvoca Asamblea General (incluye copia Carta R.Ferre 9 Abril 2003)
06-may-03 Carta Ramón Ferré Reconvoca Asamblea General Carta R.Ferré 6 Mayo 2003
05-may-03   Con los datos públicos realizamos un primer análisis de los estados financieros de la Junta de Compensación. Analisis Financiero JC 2002
04-may-03 APVVA Reunión ordinaria de la AV.
Gestió Comptable 31-12-2002
 
03-may-03   Ramon Ferré da copias de documentación para la Asamblea del 9 de Mayo Gestió Comptable 31-12-2002
03-may-03 AVPVA La AVPVA presenta al actual CRJC la propuesta de una moción de censura, con el 20% de propietarios poseedores de más del 20% de m2.
Xavier Compte hace entrega del documento a Ramon Ferré, en presencia de varios vecinos y propietarios
Suman 218 papeletas (uno por cada propietario/s
Suman 238.099 m2
Total m2 sector Can Lloses: 986.148 m2
Ayuntamiento tiene (NO SE ADHIRIÓ) 282.463,48 m2
AVPVA Proposta Mocio de Censura 3 Mayo 2003.

 

02-may-03 Carta Jordi Batalla Desconvocatoria Asamblea General carta J. Baalla 2 Mayo 2003
29-abr-03 ramon Sanromà Reunión informativa en el Local de la AVPVA de miembros de la Asociación con un grupo de propietarios anglófonos AVPVA (Eduard Palao; José Muñoz; Teresa Carrascosa; ramon Sanromà); propietarios anglófonos Expresan su temor a que el proyecto de Compensación se frene o pare.
Expresan su esperanza en que ahora, al verse descubiertos, y debido a la labor ‘policial’ que ha hecho la AVPVA, el CRJC no hará ninguna ilegalidad.
28-abr-03 Campaña Votos moción de censura 179 propietarios
217.172,88 m2 (Sin contar voto y metros del Ayuntamiento)
 
27-abr-03 ramon Sanromà Reunión de Diego Martínez, presidente de la AVPVA con Alcalde para explicar la postura de la AVPVA, los votos obtenidos (209.267,48 m2; 169 propietarios) y solicitar el voto del Ayuntamiento.  
24-abr-03 Campaña Votos moción de censura 140 propietarios
135.400,84 m2
 
23-abr-03 ramon Sanromà Reunión CRJC.
Se decide anular las Asambleas por 4 votos a 3, pero Ramon Ferré decide mantener la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria.
 
19-abr-03 AVPVA Reunión AVPVA para decidir siguientes acciones
Se decide intentar el cambio del CRJC en 2 etapas cortas:
1.       presentar 3 candidaturas oficilaes para entrar al CRJC sustituyendo a quienes no fueran miembros de la JC (propietarios)
2.       El resto del antiguo CRJC dimitiria en 15-21 dias y se renovaria con otros 3-5 miembros nuevos.
Esta acción preparada no pudo llevarse a cabo el dia 23 de Abril
18-abr-03 Campaña Votos moción de censura 104 propietarios
108.636,62 m2
 
15-abr-03 ramon Sanromà Consulta OAC AjSPR sobre diversas cuestiones y Visita ZASZEC Consulta OAC AjSPR 15 Abril 2003
09-abr-03 Carta Ramon Ferré Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Convocatoria Asamblea General Extraordinaria Carta R. Ferre 9 Abril 2003
06-abr-03 Campaña Votos moción de censura 79 propietarios
76.551,68 m2
Campaña del 1 al 21 de Abril:
01-abr-03 Carta Ramon Ferré a un vecino Carta informando de cobro por vía ejecutiva. Resaltar que aparece una cuenta de "la Caixa" donde ingresar (junto a la de Caixa de Catalunya) carta Vecino Abri l2003 Caixa
01-abr-03 ramon Sanromà Un vecino y propietario imprime y distribuye papeles con :
Propietarios en Valles Altos
No cedas tu parcela a bajo precio.
Defiende tus derechos
LA LEY EXISTE
 
21-mar-03 web  PSC BLANCO ACUSA D'ESPECULACIÓ LES IMMOBILIÀRIES DE CAN LLOSES I ESTUDIA PORTAR-LES ALS TRIBUNALS Texte integre
21-mar-03 web  PSC BLANCO ACUSA D'ESPECULACIÓ LES IMMOBILIÀRIES DE CAN LLOSES I ESTUDIA PORTAR-LES ALS TRIBUNALS web PSC
21-mar-03 Diari de Vilanova. Blanco ha informat que des d’Alcaldia hem posat en coneixement del fiscal els fets Ver noticia
21-mar-03 Diari de Vilanova. Diari de Vilanova.
Artículo de Blanco, Alcalde de Sant Pere de Ribes, sobre las empresas.
 Veure notícia
20-mar-03 Vilanova digital Blanco acusa d'especulació les immobiliàries de Can Lloses i estudia portar-les als tribunals «No estem disposats a consentir que l'especulació d'unes quantes immobiliàries representi l'encariment de Can Lloses.» Ver noticia 
18-mar-03 Carta Ramon Ferré Aclaraciones de Ramón Ferré
 ... como consolidar sus terrenos
Carta CR 80 Marzo 2003
17-mar-03 Carta Ramon Ferré 9 Abril 2003 Sesión del CRJC donde acuerdan convocar Asambleas el 9 Mayo 2003 Según Sr. Ferruz, la sesión del 17 Marzo no se celebró
No tenemos constancia a través del Acta de la Reunión
13-mar-03 El Cancell Polèmica a les urbanitzacions

Les urbanitzacions de can Marcer i can Lloses han estat conflictives des que van néixer.

Notícia
13-mar-03 docs 09052003 Demanda de Ramón Ferré a ósé Félix Velasco para que convoque a los miembros del Consejo Rector el 17 de Marzo de 2003 Carta R. Ferre_a J.F. Velasco 13032003
11-mar-03 Diari El Punt Article Diari El Punt. Pg. 4
Empresas contra el Ayuntamiento Míriam de Lamo (El Punt); Xavier Torres (responsable Promociones Inmobiliarias del Belgrano – querellada contra el ayuntamiento); Jordi Faura(Milet SL) ; Salas
“Nosaltres hem comprat els terrenys a preu de mercat” Jordi Faura
“Nosotros hemos comprado los terrenos a precio de mercado”
Lo que debíamos haber hecho TODOS los propietarios (a través del CRJC para consolidar las parcelas)
10-mar-03 mail de Teresa Carrascosa Vilaweb-El Punt - L'Ajuntament obliga a enderrocar una casa a Can Marcer, però la propietària s'hi nega Vilaweb_ElPunt 10 03 2003
10-mar-03 Carta Ramon Ferré 10Marzo2003 Informe de la gerencia del pla parcial CLCM en relació a les alegacions esmentades Informe Alegacions RFerre 12032003
10-mar-03 Carta Ramon Ferré 10Marzo2003 Informe de la gerencia del pla parcial CLCM en relació a les alegacions esmentades Informe X. Salas de 10 Marzo 2003
10-mar-03 Carta AVPVA Carta de la AVPVA explicando las investigaciones y proponiendo 6 personas para sustituir el actual CRJC Anexo de la Carta AVPVA 10032003
10-mar-03 Carta AVPVA Carta de la AVPVA explicando las investigaciones y proponiendo 6 personas para sustituir el actual CRJC Carta AVPVA de 10 Marzo 2003
06-mar-03 Carta ½ CRJC 6Marzo2003 ...Desde la celebración de esta Asamblea, [Asamblea General 7 de Julio] las reuniones del Consejo Rector se dilataron en el tiempo y las gestiones venían siendo realizadas por el Presidente D. Ramon Ferré Serra y el Gerente D. Xavier Salas. La adquisición de tres parcelas a favor de la Junta de Compensación, llevó a los firmantes de este escrito al convencimiento de que la zona verde que se pusiera a la venta sería comprada por la Junta de Compensación de forma que los propietarios pudieran disponer de los metros necesarios para aportar al Proyecto de Compensación y mantener las parcelas en sus dimensiones actuales. Igual que TODOS los propietarios durante 2 años.
06-mar-03 Carta ½ CRJC 6Marzo2003 Carta ½ CR JC explicando hechos y evidenciando ineficacia del CR José Félix Velasco / Jordi Batalla / Roberto Ferruz / Wdvolestiano Mateo Carta Jordi Batalla de 6 Marzo 2003
01-abr-03 ramon Sanromà Miembros de la AVPVA iniciamos la campaña casa por casa en Semana Santa para:
·    Informar a los propietarios y vecinos
·    Obtener si así lo desean el voto de los propietarios para una moción de censura contra el actual CRJC
·    Obtener si así lo desean información de contacto
 
11-mar-03 & Vilanova digital Les immobiliàries de Can Marcer-Can Lloses, en contra de l'Ajuntament ribetà
Una promotora amb terrenys a la urbanització ja s'ha querellat contra el govern «per difamació»
Ver noticia 
03-mar-03 Campaña Votos moción de censura 38 propietarios
40.954,14 m2
 
22-feb-03 ramon Sanromà Fecha prevista votación proyecto. Fue anulada.
Se presenta en el lugar de la convocatoria el Sr. Cascos con una urna de votación.
Informa a los que vienen de la anulación de la votación
Pone un cartel indicándolo en la ventana del Local
Al·legacions efectuades per la AVPVA al Projecte de Compensació  - reparcelació presentat
 
21-feb-03   Diari de Vilanova. Un passeig pels nous noms de lloc del Garraf. El creixement urbanístic ha portat a l’oblit alguns topònims originals Ver noticia
19-feb-03 Carta ½ CRJC 6Marzo2003 Reunión Convocada por Ramon Ferré en despacho profesional del Gerente.  
19-feb-03 ramon Sanromà Reunión en Centre Parroquial de Sant Pere de Ribes.
Sr. Cascos
Propietarios y vecinos
Según informa la responsable del centro, recibió mensaje indicando que esta reunión se había anulado. Pasaba por la plaza, vió gente y fue a por las llaves y un técnico en sonido.
18-feb-03 Carta AjSant Pere a propietarios de Mas Alba Carta informando de las cuotas urbanísticas urbanización Mas Alba.
Total: 16.584.897,55 €
Por Cooperación
17-feb-03 ramon Sanromà Reunión informativa en Barcelona del actual CRJC  
17-feb-03  Carta ½ CR Suspensión votaciones 22 Febrero Carta CR de 17 Febrero 2003
16-feb-03 AVPVA Asamblea General AVPVA.
Se presenta el resultado de la investigación al centenar de asistentes.
No se explicita que la investigación fue realizada por la AVPVA, sino que se deja creer que fue el Ayuntamiento.
15-feb-03 AVPVA Reunión de la AVPVA para ultimar preparativos para la Asamblea General de la Asociación de la mañana siguiente  
15-feb-03 AVPVA CRJC se reúne con Diego Martínez y Pilar Baca (AVPVA) pidiéndoles apoyo para la votación del 22 Febrero. Se les responde que están pendientes de una reunión con el Ayuntamiento y no pueden decidir.
Se invita al CRJC a estar en la Asamblea General de la AVPVA del 16 Febrero.
 
15-feb-03 Carta ½ CRJC 6Marzo2003 Reunión CRJC, el representante del Ayuntamiento, José García Hervás presenta informes del Registro de la Propiedad en el que se reflejaban las compras de varios miles de metros por diversas empresas, algunas constituidas inmediatamente después de iniciarse la redacción del Proyecto de Compensación.  
12-feb-03 Carta CR JC Invitación a 2 reuniones informativas para el 17 de Febrero n Barcelona y para el 19 de Febrero en Sabt Pere de Ribes Carta del CR de 12 Febrero 2003
01-feb-03 Representante del Ayuntamiento en el CRJC El Ayuntamiento cita de urgencia al CRJC y les presenta los datos sobre las empresas, relaciones y reparcelaciones beneficiosas.  
01-feb-03 ramon Sanromà Un vecino imprime y distribuye papeles con el texto ‘No al proyecto de Can Lloses, CanMarcer. Fuera Junta de Compensación. No a la votación del dia 22/02/03  
14-ene-03 Carta CR JC Convocatoria de la Asamblea General para el 22 de Febrero 2003 Carta del CR de 14 Enero 2003
01-ene-03 AVPVA AVPVA pone los datos de la investigación en conocimiento del Ayuntamiento. Incluido Cuadro de relaciones entre empresas Cuadro de relaciones entre empresas
16-ene-03   Reunión informativa CR  
14-ene-03 Carta CRJC Convocatoria aprobación Proyecto de Compensación y Urbanización para el 22 Febrero 2003  
01-ene-03 AVPVA Miembros de la AVPVA y propietarios investigan diversas empresas y particulares a través de los medios públicos de investigación (Registro Mercantil, Registro de la Propiedad, Paginas Blancas de Telefónica,...)  
27-dic-02 Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes Se presenta en el AjSPere el proyecto de Compensación (en el que aparece la reparcelación) Por primera vez la mayoría de los propietarios ven que se trataba de una compensación material y no económica como habían creído hasta entonces.
27-dic-02 Vilanova digital Les obres a la urbanització ribetana Can Lloses començaran al setembre del 2003. Els veïns signaran un conveni amb el govern municipal al febrer per tirar endavant les millores Ver noticia 
23-dic-02   Entrevista amb l'Alcalde de Sant Pere de Ribes (PDF  
Entrevista a l’Alcalde de Sant Pere de Ribes Im. Sr. Josep Antoni Blanco per ramon Sanromà vocal de la Associació de veïns i propietaris de Valles Altos (Can Lloses-Can Marcer de la Penya) el dilluns 23 de desembre de 2002
 hi ha un error de data en el document PDF: Posa dilluns 22 i el dilluns era 23)pdf
01-dic-02 Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes Es presenta el Projecte de compensació i Pressupost:
Execució Material 17.201.568,15 €
Despeses generals (13%) 2.236.203,86 €
Benefici industrial (6%) 1.032.094,09 €
IVA (16%) 3.275.178,58
TOTAL: 23.745.044,68 €
 
15 Novembre 2002 Diari de Vilanova Diari de Vilanova. Política
Ribes: Gaudim dels impostos adequats?. Article de J.M. Boix. Grup Mixt
Ver noticia
8 Novembre 2002 Diari de Vilanova Diari de Vilanova. Arquès creu que la subvenció de la Generalitat no perilla perquè “les obres s’acabaran dins dels terminis marcats”. Tret de sortida a la contrarellotge per construir la piscina coberta Ver noticia
29-oct-02 Diari de Vilanova El govern ribetà vol endarrerir la reparcel·lació de Can Lloses, segons els veïns
La junta de compensació acusa l'Ajuntament de «voler treure diners» del procés d'urbanització
Ver noticia 
25-oct-02 Diari de Vilanova Diari de Vilanova.
Majoria ferma per al president de Valles Altos. La urbanització encara es recupera dels efectes dels aiguats de fa dues setmanes
Els Cards s’urbanitza. El nou sector del municipi té una extensió de 165.900 m2
Ver noticia
23-oct-02 Carta AVPVA Carta de la AVPVA a CDVA para cooperar ambas entidades.. PENDENT
19-oct-02   Asamblea General AVPVA  
01-sep-02 Plano comercial Sant Pere de Ribes Ayuntamiento Aparecen Can Lloses Can Marcer i Can Pere de la Plana en el plano comercial del Municipio (Planol Comercial 2003 – Turismedia.com) Implica que desde el Ayuntamiento se considera Can Lloses como futura realidad urbanística.
21-sep-02 Vilanova digital Els veïns de la urbanització Mas Alba, satisfets per les obres de millora que començaran l'any vinent. L'enllumenat públic i l'aigua potable són algunes de les demandes bàsiques Ver noticia 
02-ago-02 Vilanova digital Diari de Vilanova. El ball de les festes de Puigmoltó recupera públic jove amb el reclam de la música disco. Les urbanitzacions de Pineda Park i Valles Altos preparen la seva festa grossa Ver noticia
21-jul-02   Asamblea AVPVA

(documents que crec van ser enviats o entregats durant la assemblea del 21 de Juliol de 2002)

 

Carta Presidente 

Carta a socios 

Gastos e ingresos 2002 

Carta Normas Asamblea 

Carta Normativa del agua 

Modelo Encuesta 

16-jul-02 Carta CR El Consejo Rector demanda cuota 1,15 €/m2 a todos los miembros de la Junta de Compensación. Carta demanda cuota  PENDENT
15/07/2002 DOGC 3677 Publicació EDICTE de 3 de juliol de 2002 Edicte català      castellà
07-jul-02 Asamblea General JC Asamblea General JC. Documentación entregada
Acta de la AG de 7 Julio 2002
07-jul-02 Asamblea General JC Asamblea General JC
Se informa puntuación obtenida en las plicas por las empresas que concursaron y la adjudicación a ZASZEC del Proyecto de reparcelación Proyecto de Urbanización y Dirección de Obras
Aprobados por 68 propietarios que representaban 57.880 m2 con 1 abstención/voto en contra (765 m2)
Documentación entregada
3/07/2002 DOGC 3677 EDICTE de 3 de juliol de 2002. Junta de Compensació Can Lloses - Can Marcer  Edicte català      castellà
21-jun-02   Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s´aprova la refosa dels textes legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. (Vigent fins el 21 de juny de 2002) DR1_1990_21062002
14-jun-02 Diari de Vilanova Diari de Vilanova. Valles Altos obre demà les seves portes als ribetans. El servei de piscines, afectat pel futur complex esportiu http://213.96.43.227/pdfs/DIV/2002/DIV020614048.pdf
26-may-02 Carta ½ CRJC 6Marzo2003 Contrato CRJC – ZASZEC PROMOCIONES SL  
11-may-02 Carta ½ CRJC 6Marzo2003 Reunión CRJC
Apertura de plicas de empresas que concursaron para la adjudicación de la redacción del Proyecto de Compensación y Urbanización y Dirección de Obras adjudicadas a ZASZEC por 274.061 €
 
25-abr-02 Registro Mercantil de Barcelona (extraida copia el 16 Enero 2003) MILET PROMOCIONS, S.L.
Junta General Extraordinaria y Universal de Socios
Presidencia: Esther Marcos Carmona
Secretario: Rosa María Gorgues Rosset
Acuerdos:
Trasladar domicilio social a calle San Mariano nº 64
Cese Administrador Rosa María Gorgues Rosset
Nuevo Administrador único de la compañía Esther Marcos Carmona (vecina de Viladecans, calle San Mariano nº 64; misma dirección que Jordi Llopis Faura, paginas blancas de telefónica)
 
21-mar-02 Registro Mercantil de Barcelona (extraida copia el 16 Enero 2003) MILET PROMOCIONS, S.L.
Escritura de Constitución presentada ante notario el 22 de Marzo. Registro Mercantil el 5 Abril 2002  constituida por Rosa María Gorgues Rosset (Administradora Solidaria de SOCIQUICK, S.L..)
El domicilio de la Sociedad se establece en Barcelona, calle L’Avenir nº 35, 6º 2ª (domicilio de Sociquick S.L.)
Art. 6. El domicilio de la Sociedad se establece en Barcelona, calle L’Avenir nº 35, 6º 2ª
Rosa María Gorgues Rossetcon domicilio en calle Avenir nº 35 6º 2ª
13/3/2002 DOGC núm. 3677  15/07/2002 Edicte DOGC núm. 3677 - 15/07/2002

 La Comisión de Urbanismo de Barcelona, en la sesión de 13 de marzo de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Exp.: 01/1438/SGAU Junta de compensación del Plan parcial Can Lloses-Can Marcer, de Sant Pere de Ribes

http://www.gencat.net/diari_c/3677/02161143.htm 

http://www.gencat.net/diari_c/4315/05027014.htm 

04-feb-02 Carta ½ CRJC 6Marzo2003 Nuevo contrato con Xavier Salas (3.000.000 Pts)  
25 Gener 2002 Diari de Vilanova Diari de Vilanova. Valles Altos és legal. Article de Mercè Viger Rovira, Secretaria AVPVA Ver noticia
11 Gener 2002 Diari de Vilanova Diari de Vilanova. S’ha avançat el pagament de les quotes per fer front, momentàniament, al deute Valles Altos continua immersa en la crisi Ver noticia
21 Desembre 2001 Diari de Vilanova Diari de Vilanova. Valles Altos, en situació de fallida Els veïns es neguen a pagar més per superar el deute Ver noticia
04-dic-01 Carta ½ CRJC 6Marzo2003 CR contrato de Consultoria, Asistencia y Servicios con Xavier Salas Martín (1.650.000 Pts)  
26-oct-01 docs 09052003 Se presentan en Notaría los Estatutos del Consejo Rector y las Bases de actuación. (En catalán)  
11-oct-01 Diari de Vilanova Diari de Vilanova. Recollida de la brossa diürna a Valles Altos Ver noticia
03-sep-01 Carta cnvocatoria Ass. General AVPVA Ordre del dia Carta convocatoria PENDENT
10-ago-01 Diari de Vilanova Diari de Vilanova. L’Ajuntament senyalitza les urbanitzacions. S’han instal·lat ja plànols a les entrades de Vallpineda i Can Lloses-Can Marcer Ver noticia
03-ago-01 Diari de Vilanova Diari de Vilanova. Ajuts per a les festes majors Ver noticia
08-jul-01 Acta Asamblea AVPVA Asamblea AVPVA
144 socios presentes
Diez, Garcia, Granero, Perabá, Pinilla, Rodríguez y Viger
Excusando Sr. Liza quien presenta su dimisión en carta del 6 Abril 2001
Presencia Guardia Civil...
Acta de la Asamblea AVPVA PENDENT
28-may-01 Registro Mercantil de Barcelona (extraida copia el 16 Enero 2003) PROMOCIONES DE BELGRANO S.L.
Modificaciones.
Traslado domicilio a Paris 128, 3º 1ª BCN
 
07-may-01 Registro Mercantil de Barcelona (extraida copia el 16 Enero 2003) ZASZEC PROMOCIONES SL
Modificación Art. 2 (objeto social) Mª Mercedes Cabello Llopis
Modificación Art. 2 (objeto social) Mª Mercedes Cabello Llopis
B. La redacción y estudio de viabilidad de proyectos urbanísticos
C. El Asesoramiento Técnico Urbanístico de Ayuntamientos y Entes de Derecho Público, así como de Entidades Privadas
Se añade al Objeto Social :
29-abr-01 Carta ½ CRJC 6Marzo2003 Consolidación de la Junta de Compensación – Elección Consejo Rector
Presidente: Ramon Ferré
Vicepredidente: Jordi Batalla
Secretario: José Félix Velasco
Administrador: David Paez
Tesorero: Roberto Ferruz
Vocal: Jesús Cascos
Vocales suplentes: Salvador Morales y Wodlestiano Mateo
Documentos aportados

Acuerdos comunes en la constitución de la Junta de CompensaciónActa de la AG de 29 Abril 2001 
06-abr-01 Acta Asamblea AVPVA del 8 Julio 2001 Escrito de dimisión del Sr. Liza como presidente de la AVPVA  
01-ene-01 Carta ½ CRJC 6Marzo2003 Adjudicación contrato a Xavier Salas  
31-jul-00 Registro Mercantil de Barcelona (extraida copia el 16 Enero 2003) ZASZEC PROMOCIONES SL
Dimisión del Administrador único, Marcel Wilhelm Schumann
 y se nombra a Mª Mercedes Cabello Llopis
 
26-jul-00 docAG 2001 Constitución de la Junta de Compensación Can Lloses-Can Marcer Notario Notario, Sr. Fernando de Peralta Ortega, con su numero de protocolo particular 1843/2000.
03-may-00 Registro Mercantil de Barcelona (axesor.es) Regstro BARO NOU SL  
04-mar-00 Registro Mercantil de Barcelona (extraida copia el 16 Enero 2003) PROMOCIONES DE BELGRANO S.L.
Inscripción
Administrador: Francesc Torres Pallas
Nuevo Administrador: Miguel Angel Torres Blasco
 
29-dic-99 Registro Mercantil de Barcelona (extraida copia el 16 Enero 2003) ZASZEC PROMOCIONES SL
Registro de los Acuerdos Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el 20 Julio 1999
Dimisión Rosa María Gorgues Rosset y se nombra Marcel Wilhelm Schumann
Traslado domicilio social de la compañía a El Prat de Llobregat (Barcelona), calle Cataluña nº 81
 
28-sep-99 Registro Mercantil de Barcelona (extraida copia el 6 Febrero 2003) DOBLON SERVICIOS PATRIMONIALES S.L.
Inscripción en el Registro Mercantil
Ramon Manuel Ferre Serra, Sant Pere de Ribes, domicilio Olesa de Bonesvalls nº 81 bajos 2ª
Jesús Pelegrin Parrondo
 
05-ago-99 Registro Mercantil de Barcelona (extraida copia el 6 Febrero 2003) DOBLON SERVICIOS PATRIMONIALES S.L.
Presentación ante Notario de la Escritura
(Escritura otorgada el 27 Julio 1999, presentada ante Notario el 5 Agosto 1999)
Ramon Manuel Ferre Serra y Jesús Pelegrin Parrondo
 
27-jul-99 Registro Mercantil de Barcelona (extraida copia el 6 Febrero 2003) DOBLON SERVICIOS PATRIMONIALES S.L.
Escritura otorgada el 27 Julio 1999,
(presentada ante Notario el 5 Agosto 1999)
Ramon Manuel Ferre Serra
y Jesús Pelegrin Parrondo
 
20-jul-99 Registro Mercantil de Barcelona (extraida copia el 16 Enero 2003) PROMOCIONES DE BELGRANO S.L.
Escritura otorgada ante Notario presentada el 16 Febrero 2000
 
20-jul-99 Registro Mercantil de Barcelona (extraida copia el 16 Enero 2003) ZASZEC PROMOCIONES SL
Acuerdos Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el 20 Julio 1999
Dimisión Rosa María Gorgues Rosset y se nombra Marcel Wilhelm Schumann
Traslado domicilio social de la compañía a El Prat de Llobregat (Barcelona), calle Cataluña nº 81
(antes calle L’Avenir, nº 35, 6º 2ª domicilio de SOCIQUICK S.L.)
Secretario  Montserrat Cabello Llopis
02-jul-99 Registro Mercantil de Barcelona (extraida copia el 16 Enero 2003) ZASZEC PROMOCIONES SL
Inscripción de la sociedad denominada “ZASZEC PROMOCIONES, S.L.”
Art. 6. El domicilio de la Sociedad se establece en Barcelona, calle L’Avenir nº 35, 6º 2ª
Domicilio de SOCIQUICK S.L
(telf. 93 414 15 55)
25 Julio 1997 ??? Carta ½ CRJC 6Marzo2003 Constitución JC Can Lloses Can Marcer.
Junta Gestora provisional de la JC (miembros de la AVPVA y otros)
Notaria Sant Pere de Ribes Protocolo 1843/200
09-jul-97 Carta ½ CRJC 6Marzo2003 CUB aprueba el Plan Parcial Can Lloses Can Marcer  
18-jun-97 Pla Parcial Dades previssió Pressupost:
Costos execució projecte d’urbanització: 817.641.700 Pts (4.914.125,59   €)
Costos projecte de compensació i Registre: 15.000.000 Pts (90.151,82   €)
Honoraris redacció Pla Parcial: 14.907.472 Pts (89.595,71   €)
Honoraris redacció Projecte d’Urbanització: 13.648.000 Pts (82.026,13 €)  
TOTAL: 861.197.172 Pts = (5.175.899,25 €)
 
18-jun-97 Pla Parcial Aprobación Plan Parcial Can Lloses / Can Marcer Aprobado por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria.
Incorpora las prescripciones del acuerdo del CUB de fecha 30 Abril 1997.
11-jun-97 DOGC 2410 EDICTE de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes relatiu a l'adjudicació dels treballs de revisió del PGOM. (Pàg. 6470)  
Gener 1997 Pla Parcial Modificació puntual del PGOM  
6/5/95 DOGC 2202 Pla Parcial. EDICTE de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes relatiu a l'aprovació del Pla parcial del sector Can Lloses/Can Marcer. (Pàg. 4522) Veure DOGC
04-jun-95 Pla Parcial PGOM  
24-oct-73 Reg. Ass. GenCat Inscrtipción de la Asociación de Propietarios y Vecinos Valles Altos   
    Publicitat de "Los Valles Altos"
6-jul-70 Diari ?? En San Pedro de Ribas existe un paraiso La zona residencial denominada "los VBalles Altos" 
3/11/1965 GenCat Compres terrenys a José Sanz Vidal.  EDICTE Generalitat de Catalñunya

http://www.gencat.net/diari/3907/03161129.htm 

 

AVPVA

Asociación de Vecinos y Propietarios de Valles Altos

CL CM

Can Lloses Can Marcer

CR

Consejo Rector

CRJC

Consejo Rector de la Junta de Compensación

CUB

Comisión de Urbanismo de Barcelona

JC

Junta de Compensación

PGOM

Pla General d’Ordenació Municipal

CDVA

Club Deportivo Valles Altos

AjSPR Ajuntament de Sant Pere de Ribes

&

Notícies de Premsa/webs oficials, Radio/TV

+

Cartes enviades

3

Documents legals oficials

(

Trucada telefónica / e-mail

K

Reunió

 
Temes Legalització (Compensació-Urbanització)
 
Tema Aigua i Carrers
 
Tema Social
 
Tema Incendis Medi ambient, Forestals