Ajuntament 

Sant Pere de Ribes

Area de Serveis Territorials

Regidoría de Medi Ambient

 

                                                                        ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I

                                                                        PROPIETARIS DE VALLES ALTOS

                                                                        Urb. Can Lloses / Can Marcer

                                                                        08810 – SANT PERE DE RIBES

 

La Comisión de Gobierno en sesión ordinaria del día 15 de diciembre de 2003, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

 

“Vista la sol.licitud presentada per l’ Associació de Veïns i Propietaris de Valles Altos en la qual es demana una subvenció per fer front a las despeses efectuadas per l`associació per actuacions de reparació del paviment en trams de via pública greument agfectades per les plugues i el pas continu de trànsit rodat.

 

Atès l`informe emès pel Tècnic de Medi Ambient Jordi Roig, on es relacionen les factures i es manifiesta que efectivament el tipus de materials utilizats corresponen al tipus de reparacions i obres de manteniment que s`han realizat en els carrers de la urbanització.

 

Es proposa a la Comissió de Govern, l`adopció del següent acord:

 

1r. Subvencionar a l’ Associació de Veïns i Propietaris de Valles Altos amb la quantitat de 6.234,39 €, en concepte de reparacions de paviment efectuades com a conseqüència de les pluges i trams desgastats pel trànsit rodat.

 

2n.- Fer efectiu el pagament el compte,

 

3r. Notificar l’ acord als interesats.”

 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l`organ que va dictar l`acte, en el termini d’ un mes a comptar de l’ endemá de rebre la present notificació, o bé directament recurs contenciós-administratiu davant la sala de lo contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o de la provincia de la localitat a on resideix, en el termini de dos mesos a comptar de l`endemà de rebre aquesta notificació.

 

Cas d`interposar el recurs potestatiu de reposició, aquest s`haurá de resoldre per l`ajuntament en el termini d`un mes. Si transcorregut aquest període, l`ajuntament no ha resolt, la petició s`entendrà denegada per silenci administratiu, podent interposar recurs contenciòs-admninistratiu en el termini de sis mesos, a comptar des de l`endemà del dia en que dit recurs de reposició s`entengui desestimat. No obstant, podrà interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient.

 

La Secretaria accidental,

 

 

Maria Assumpta Massip Pons

Sant Pere de Ribes, 23 de decembre de 2003