DATA: 28 d’octubre de 2003

ASSUMPTE: Demanda de subvenció per l’arreglo de trams de via pública a Can Lloses – Can Marcer de la Penya.

La Associació de Veïns i Propietaris de Valles Altos (AVPVA)

 EXPOSA:

 QUE durant 2003, la AVPVA ha estat efectuant diverses actuacions de millora del paviment en trams de via pública greument afectats per les pluges i el pas continu de transport rodat. Aquestes actuacions s continuaran realitzant.

 QUE les actuacions s’han realitzat amb un sistema tou consistent en:

 QUE altres actuacions s’han realitzat amb formigó R-200 (BETON catalán s.a.) quan les característiques de la via o dels danys ho requerien.

 QUE gràcies a aquest sistema s’ha pogut convertir en transitables alguns carrers de la urbanització.

 QUE aquestes actuacions es seguiran fent per mantenir un mínim de qualitat que permeti el pas de transport rodat pel sector fins que el procés d’urbanització faci innecessàries aquestes actuacions.

 QUE els costos d’aquestes actuacions superen fins ara els 3.000 € i que encara resten pendents altres actuacions al sector.

 SOL·LICITA:

 QUE, d’acord amb l’oferiment expressat per Josep Antoni Blanco, alcalde de Sant Pere de Ribes, es faci efectiva la subvenció d’uns 6.000 € que a aquests efectes té pressupostat l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la faci arribar a la Associació de Veïns i Propietaris de Valles Altos, entitat que ha realitat les despeses abans esmentades.

La subvenció podrà ser ingressada al compte corrent de la Assciació de Veïns i Propietaris Valles Altos, número  2100 0632 91 0200186256 de la oficina de Sant Pere de Ribes de la entitat la Caixa

 Aquest document i les còpies de les factures de compra (de ‘tutú’ i beton catalán) efectuades fins ara, que adjuntem, els fem entrar pel Registre de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per què així consti per poder tramitar la demanda esmentada.

 Atentament,

p.o.

 

Diego Martínez Gómez

President de la Associació de Veïns i

propietaris Valles Altos