INFORME DE LA GERENCIA DEL PLA PARCIAL CAN LLOSES-CAN MARCER EN RELACIÓ A LES AL·LEGACIONS FORMULADES PER L'ASSOCIACIÓ DE VEÍNS I PROPIETARIS DE VALLES ALTOS

En primer lloc, a la Gerència se li planteja el dubte de si l'al·legació en qüestió, és presentada per l'Associació de veïns o subscrita pels propietaris que figuren a peu de pàgina.

Si ens trobem davant el primer cas, entenem que l'Associació no està legitimada activament per formular aquestes al·legacions, ja que ens consta que molts membres de l'Associació no han estat ni convocats formalment a l'assemblea de la mateixa per formular al·legacions, ni tampoc se'ls hi han comunicat els acords resultants d'una assemblea a la qual no van estar convocats.

Per tant, entenem que es tracta d'una al·legació formulada per un conjunt de propietaris, però sense que actuïn sota forma assemblearia i en conseqüència cal concloure que s'han de resoldre les al·legacions com si es tractés d'un conjunt de propietaris.

Entrant en el fons de les al·legacions, s'informa en el següent sentit:

PRIMER.- La primera al·legació fa esment a un Pla parcial aprovat provisionalment per l'Ajuntament l'any 1968. Aquest Pla parcial, el qual preveia un 31,5% de cessió per zones de domini públic, mai va tenir el caràcter de norma urbanística aplicable ja que mai va ser aprovat per l'organisme competent en matèria urbanística i per tant no es pot aduir cap article d'aquest planejament derivat, que mai va arribar a vida jurídica. Per tant, l'únic text normatiu aplicable és el Pla parcial Can Lloses-Can Marcer, aprovat per l'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària del dia 18 de juny de 1997.

Tot això, sense perjudici de que si aquest grup de propietaris creuen que el Pla parcial del sector vulnera la normativa existent ho impugnin davant l'Ajuntament.

SEGON.- En quant a la referència de la llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme, està fora de context ja que d'acord amb la disposició adicional VIII de la pròpia llei, la normativa aplicable per l'execució del Pla parcial és la continguda al Decret legislatiu 1/1990.

Per tant, sí que cal contemplar la plena aplicabilitat de l'article 149 1 a del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en quant que estableix que

"El dret dels propietaris serà proporcional a la superfície de les parcel·les respectives en el moment de l'aprovació de la delimitació del polígon",

tal i com al·l3guen els propietaris, no obstant també cal fer esment que aquest article del Decret legislatiu 1/1990, ha de ser complementat pels artícles 85 i següents del Reglament de Gestió Urbanística, entre ells cal destacar l'article 95.2, que determina que el criteri de proximitat de les finques resultants respecte de les finques aportades no haurà de ser forçosament aplicat en aquells supòsits en que més del 50% de la finca aportada estigui destinada pel planejament a usos incompatibles amb la propietat privada.

TERCER.- També s'esmenta que l'empresa adjudicatària del projecte Zaszec Promocions S:L:, està relacionada directament amb diverses persones físiques i jurídiques que darrerament han comprat terrenys.

Fruit d'això, entenen els al·legants, que es conculca l'article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, ja que existeix un interès directe en la matèria.

Centrats en aquest punt, cal dir que l'article 28 de la llei 30/1992, fa esment a autoritats i personal al servei de les Administracions, els quals hauran d'abstenir-se en un procediment si tenen interès personal en l'assumpte.

Aquesta Gerència, considera que els al·legants, malauradament, no han entès el sistema de gestió urbanística que s'està emprant.

En primer lloc, cal deixar ben clar que estem davant d'un sistema de gestió urbanística privada, és a dir, els propietaris lliurement acorden constituir un ens amb capacitat jurídica pròpia per tal de gestionar els SEUS interessos. Per tant, ens causa perplexitat el fet que segons els al·legants una persona que tingués interès personal en el procediment que s'estigués tramitant no pogués redactar el projecte.

És tal l'absurd de l'al·legació que a aquesta Gerència li dóna a entendre que els presumptes advocats i arquitectes que han revisat el Projecte, deuen desconèixer que l'article 172 de Reglament de Gestió Urbanística, que al seu inici no admet cap tipus de dubte:

"De acuerdo con los criterios establecidos en las bases de actuación, la JUNTA formulará un proyecto de compensación..."

Per tant, no tant sols no es dóna, el supòsit exposat pels al·legants d'incompatibilitat amb l'article 28 de la llei 30/1992, sinó tot el contrari, ja que la llei determina que siguin tots els propietaris qui formulin el projecte.

Estem davant d'un sistema de gestió privada, i per tant, els acords que es prenguin hauran de ser adoptats per majories. Per tant, si el Projecte de Compensació no li semblés correcte a la resta de propietaris, la llei permet que es voti en contra i que s'arribi a un consens on la majoria estigui d'acord amb el projecte a tramitar a diferència del sistema de Cooperació, on l'Administració aprova directament el Projecte sense cap necessitat de que existeixi consens.

Tanmateix, aquests propietaris manifesten que uns determinats propietaris s'han vist afavorits pel projecte proposat, però curiosament no diuen perquè, de quina manera o en detriment de quin altre propietari, ja que si s'haguessin produït observacions en aquest sentit, aquest equip redactor hagués fet de mediador entre els interessos en litigi per tal d'arribar a un consens. No obstant, aquest pas no s'ha fet senzillament perquè no se'ns diu quines modificacions s'haurien d'haver introduït i quins propietaris es veuen afectats pels criteris seguits perla redacció del Projecte.

També es diu que determinats propietaris han realitzat un moviment especulatiu i que aquests estan relacionats directament amb l'empresa contractista del projecte.

Desconeixem què entén l'Associació de propietaris per moviment especulatiu. Segons el Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola per especulació s'entén "Operación comercial que se practica con mercancías, valores o efectos públicos, con ánimo de obtener lucro".

Si aquesta associació entén per moviment especulatiu aquella injecció de capital en un sector, on durant trenta anys gairebé tot s'ha fet al marge de la llei i on els serveis urbanístics actuals són absolutament marginals, efectivament estem davant d'un moviment especulatiu i aquesta Gerència només pot vanagloriar-se d'aquesta especulació, ja que aquesta ve donada única i exclusivament per la confiança que moltes persones han dipositat en aquest equip redactor, per pensar que és capaç de tirar el projecte endavant després de quaranta anys.

La mateixa al·legació de l'Associació ens diu que hi ha una relació directa, però no diu de quin tipus, ja que la relació directa pot ser, ni més ni menys, que determinades empreses hagin invertit en el sector a petició expressa de Zaszec Promocions S.L., com és el cas, i en aquest sentit, cal no oblidar que Zaszec Promocions S.L. té encarregada la gerència del sector i aquesta comporta executar directament el Pla parcial, i fer quantes gestions consideri adients pel be del sector.

Malauradament i malgrat els esforços de Zaszec Promocions S.L., només han intervingut en el procés quatre grups immobiliaris per petició expressa de Zaszec,ja que la resta dels que han estat convidats a participar-hi, en veure la situació física i jurídica del  sector, han rebutjat tota inversió en el sector per petita que fos.

Si per relació directa, l'Associació de propietaris entén que existeix una unitat empresarial entre tots els grups, cal especificar-li que tots els grups són independents però que si l'objecte social de Zaszec Promocions S.L. fos el producte immobiliari i no la redacció i tràmit de projectes, no hagués estat cap il·lícit que Zaszec Promocions invertís directament en el sector.

Per manifestacions de determinats membres de la Junta de Compensació, sembla ser que els títols de participacions socials que consten al Registre Mercantil, coincideixen en el cas de Milet S.L. i Zaszec Promocions S.L., la qual cosa pot haver provocat la confusió de pensar que ens trobem davant del mateix grup societari, possibilitat que es troba ben lluny de la realitat.

La entitat Sociquick, administrada per la Sra. Rosa Mª Gorges Roset, té com a objecte social la venda al mercat, de societats limitades degudament inscrites al Registre Mercantil, destinades a aquelles persones que desitgen operar en el mercat a través de persones jurídiques en forma societària.

Si els al·legants haguessin buscat seriosament la realitat dels fets, haguessin pogut comprovar que al Registre Mercantil existeixen actualment més de mil societats de les que Sociquick S.L. o la Sra. Gorges Roset han estat o són administradors o són titulars de participacions.

S'adjunten a la present, unes dues-centes entitats que en l'actualitat consten al Registre Mercantil sota l'Administració de Sociquick S.L. o la Sra. Gorges. Pretendre que totes les societats que parteixen de dades mercantils relacionades amb Sociquick S.L. o la Sra. Gorges Roset pertanyen al mateix cercle empresarial és ignorar totalment la realitat societària que ens envolta. Posem l'exemple dels clubs esportius que vesteixen roba esportiva de la marca "Nike" o "Reebok", pertanyeran als mateixos socis?; resulta senzillament absurd, tan sols el fet d'efectuar aquest plantejament.

QUARTA.- L'Associació de propietaris manifesta una forta desviació entre els costos previstos al Pla parcial i els previstos al Projecte d'urbanització.

Lamentablement, no es tracta d'una desviació sinó d'una realitat. El Pla parcial no justifica de cap manera la previsió de costos, ni tampoc és la seva finalitat, extrem que en la nova normativa de la llei 2/2002 si que ve exigida pels nous planejaments, precisament per evitar aquestes diferències que malauradament es donen dins d'un projecte.

Per tot l'expressat, aquesta Gerència, considera que les al·legacions formulades no tenen cap base tècnica on fonamentar-se i per tant cal procedir a desestimar-les, tot això, sens perjudici de que si s'especifiquen concretament els greujes comparatius a que fan al·lusió els al·legants i pel difícil cas (tenint en compte que la majoria d'al·legants tenen parcel·la consolidada) de que realment s'acrediti un major dret en el projecte de distribució o un dret preferent a ser adjudicatari d'una parcel·la resultant, es procediria a fer la pertinent modificació del Projecte.

 

Barcelona, 10 de març de 2003

[Siggnatura, fotocopia]

Xavier Salas i Martín

Lletrat de la Gerència