En relació a les al·legacions efectuades per part de l'Associació de veïns i propietaris de Valles Altos en data 24 de febrer de 2003, aquest equip redactor passa a analitzar el contingut de les mateixes:

CONTINGUT DE LES AL·LEGACIONS:

L'Associació de veïns i propietaris de Valles Altos, sol·licita l'aclariment d'extrems relacionats amb el Pla parcial aprovat provisionalment per l'Ajuntament l'any 1968.

L'Associació de veïns i propietaris de Valles Altos, manifesta que no s'ha respectat l'artícle 120.1 a I b de la llei 2/2002.

L'Associació de veïns i propietaris de Valles Altos, manifesta que s'ha produït un moviment especulñatiu per part de varies empreses, relacionades directament amb Zasdz Promocions S.L., empresa adjudicatària del Projecte de Compensació i d'Urbanització.

L'Associació de veïns i propietaris de Valles Altos, fa al·lusió a la desviació entre els costos previstos al Projecte d'Urbanització i els que consten a l'estudi econòmic del Pla parcial.

De l'ESTUDI DE LES AL·LEGACIONS formulades i vist l'informe e,ès per la Gerència, del qual s'adjunta còpi, aquest Consell Rector considera adient:

Desestimar les al·legacions formulades respecte el sistema de cessions previst en el Pla parcial de l'any 1968 per no ser d'aplicació

Desestimar les al·legacions formulades en relació a la llei 2/2002,  per no ser d'aplicació

Desestimar les al·legacions referides a la nul·litat del Projecte de Compensació.

Desestimar les al·legacions referides als costos previstos al Projecte d'Urbanització ja que els costos fan referència a una mera previsió i per tant aquests no poden ser objecte d'al·legació en aquest moment.

SOL·LICITAR als al·legants per tal que individualitzin els s`pòsits de vulneració de drets que es produeixen al seu parer, i en funció de l'estudi dels supòsits concrets que s'al·leguin, procedir a modificar l'adjudicació de finques resultants si s'escau.

La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'art. 58.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Sant Pere de Ribes, 12 de març de 2003

[Segell i signatura fotocopia]

El President de la Junta de Compensació

Ramon Ferré Serra