Bona tarda Sandra,

D’acord amb la conversa mantinguda i per indicació del Regidor de Gestió Urbanística, planejament i projectes, et passo la següent informació:

Estat de tramitació del desenvolupament urbanístic del sector Can Lloses:

En aquest moment, ha finalitzat el termini d’audiència i informació pública de l’expedient de Quotes Urbanístiques provisionals i a compte de les despeses avançades de gestió del Sector Can Lloses Can Marcer.

Durant aquest termini s’han recollit 70 al·legacions i/o consideracions que hauran de ser sotmeses a informe tècnic i jurídic.  Un cop valorades les al·legacions i consideracions presentades, s’aprovarà l’expedient de quotes urbanístiques provisionals i a compte.

També estem tramitant l’expedient de contractació per a la redacció del projecte de reparcel·lació.  El termini per a la presentació d’ofertes finalitzarà el pròxim dia 19 de novembre de 2008.

Espero que aquesta informació et sigui d’utilitat.

Salutacions

Adjunta al Cap administratiu Àrea

Serveis Territorials