[Sello entrada Ajuntament de Sitges. Registre General. 14 MAR. 2003. Entrada 4031]

A l'atenció del Sr. José Felix Velasco;

Benvolgut senyor:

D'acord amb l'article 34 dels Estatuts de la Junta de Compensació Can Lloses-Can Marcer, li prego que convoqui als membres del Consell Rector per reunir-se el proper dilluns 17 de març a les 21.00 hores de la nit a les oficines situades a Barcelona, carrer Roger de Llúria 137, 2º1ª, amb el següent ordre del día:

1.- Obertura del compte corrent a la Caixa de Pensions, tal i com ja s'havia acordat en anteriors reunions del Consell Rector i autoritzacions de firma per disposar de fons.

2.- Notificar a la Gerència la redacció d'un nou Projecte de Compensació un cop finalitzat el període perquè els antics propietaris de la urbanització puguin adquirir més drets.

3.- Modificació del contracte de redacció de Projectes i desplegament de gerència abscrit amb l'entitat ZASZEC PROMOCIONS S.L.

4.- Facultar al President de la Junta de Compensació perquè reclami judicial o extrajudicialment al Sr. Roberto Ferruz les quantitats que en concepte d'indemnització i despeses judicials la Junta hagi d'afrontar per la negativa del tresorer a signar els talons necessaris per procedir als pagaments de la qual la Junta en resulta deudora, d'acord amb els pactes i contractes subscrits.

5.- Facultar al President per iniciar les accions judicials que s'estimin adients per el cobrament de les quotes que en període de pagament voluntari no han estat liquidades.

6.- Convocar a l'Assemblea General per tal de que d'acord amb l'article 23 dels Estatuts faculti al Consell Rector per adquirir aquells terrenys que s'ofereixin per part dels propietaris a preu de Projecte, i en el seu cas, aprovar girar una derrama complementaria per fer front a aquesta despesa que no està pressupostada en l'exercici.

7.- Convocar a l'Assemblea General per tal de que un cop finalitzat el termini atorgat als antics propietaris de la urbanització perquè amplïin drets es pronuncíï sobre la procedència o improcedència de sotmetre el nou Projecte de Compensació redactat per l'equip redactor a aprovació de l'Assemblea.

8.- Sotmetre a aprovació de l'Assemblea General un reglament intern de votació, prèvia aprovació del mateix per part del Consell Rector.

Ramon Ferré i Serra

[Segell i signat fotocopia]

El President de la Junta de Compensació

Sant Pere de Ribes, a 13 de març de 2.003