Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27 DE MARÇ DE 2006 (JGL060327.pdf )

...

36. Desestimació sol·licitud de notificació d’inici de procediment de revisió d’ofici del contractes subscrits entre la Junta de Compensació del PP Can Lloses – Can Marcer i Zaszec gestió urbanística

Abigail Garrido Tinta, regidora de l’Àrea dels Serveis Territorials de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes presenta davant la Junta de Govern el següent dictamen:

“El Sr. Esteve Radresa i Miracle, advocat de l’Àrea dels Serveis Territorials de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en relació amb la petició formulada pel Sr. Xavier Salas Martín en data 20 de febrer de 2006 amb número de registre d’entrada 1942, mitjançant la qual demana que es notifiqui a ZASZEC GESTIÓ URBANSITICA, SL, - abans anomenada ZASZEC PROMOCIONES, SL-, al c/ Roger de Lluiria 137, 2on. 1ª , l’inici del procediment de revisió d’ofici en relació al contracte subscrit entre al Junta de Compensació del PP del sector de Can Lloses –Can Marcer i l’esmentada empresa, ha emès l’informe que a continuació es trasllada

“Atès que el Sr. Xavier Salas Martín és administrador únic de ZASZEC GESTIÓ URBANSITICA, SL., (avanç anomenada ZASZEC PROMOCIONES, S.L.), des del dia 20 de maig de 2003, segons resulta de les tres notes informatives expedides pel registre mercantil incorporades a l’expedient en dates 24/11/2003, 3/11/2005 i 17/03/2006.

Atès que segons resulta de l’expedient el Sr. Xavier Salas Martín va ésser notificat en data 29 de setembre de 2005, als mateix domicili on reclama se li notifiqui novament, l’acord municipal d’inici del procediment de revisió d’ofici dels contractes subscrits entre la Junta de Compensació del PP del sector de Can Lloses-Canb Marcer i l’empresa Zaszec gestió Urbanistica, S.L..

Atès que en el tràmit d’informació pública no s’han presentat al·legacions en relació al procediment de revisió d’ofici.

Cal que aquest Ajuntament dicti resolució en el sentit de desestimar la petició del Sr. Salas i trametre l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora per tal que emeti informe al respecte.”

D’acord amb el precedent informe jurídic proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

1.- DESESTIMAR la petició del Sr. Salas

2.- TRAMETRE còpia compulsa i indexada de l’expedient al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes que la COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA emeti informe en relació a la nul·litat dels contractes de consultoria, assistència i serveis subscrits entre la Junta de Compensació del Pla Parcial del sector de Can Lloses-Can Marcer i l’empresa ZASZEC GESTIÓ URBANÍSTICA, SL, (abans anomenada ZASZEC PROMOCIONES, SL).”

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda desestimar la petició del Sr. Salas