35. Aprovació contractació externa de les feines de gestió de l’expedient administratiu

del projecte de reparcel·lació del sector de Can Lloses-Can Marcer

José García Hervàs, regidor de Gestió Urbanística, Planejament i Projectes, de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, presenta davant la Junta de Govern Local el següent dictamen:

“Aquest Ajuntament ha de preparar i tramitar un expedient d’execució de franges forestals al sector de Can Lloses, també s’ha d’aprovar un expedient de quotes urbanístiques per a la contractació dels treballs de redacció del Projecte de Reparcel·lació del mateix sector. Per poder realitzar aquestes tasques, cal tenir actualitzada la base de dades dels propietaris del sector de Can Lloses i introduir-les al programa informàtic TAO. En aquests moments, amb el personal de l’Àrea no és assumible portar a terme aquests treballs.

Durant l’any 2006, el senyor Lluís Bertran Garcia ha realitzat diferents tasques d’informació, atenció personalitzada i gestió de l’expedient administratiu del Projecte de Reparcel·lació del sector Can Lloses - Can Marcer.

En data 23 de novembre de 2007 i amb registre d’entrada núm. 12799, i a petició d’aquest Ajuntament, el Sr. Lluís Bertran Garcia ha presentat proposta econòmica per desenvolupar les feines de suport indicades en relació amb el sector de Can Lloses – Can Marcer. La prestació dels treballs s’iniciarà en data 4 de desembre de 2007.

La Cap de la Unitat de Gestió, Eva Garrido Juan, ha emès informe favorable, en data 23 de novembre de 2007, a la proposta presentada pel Sr. Lluís Bertran Garcia. També s’informa què el cost d’aquests honoraris es podran repercutir als propietaris del sector, de conformitat amb el que disposa l’article 114.1.f) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

PRIMER: APROVAR la proposta presentada pel Sr. Lluís Bertran Garcia per desenvolupar les feines de gestió de l’expedient administratiu del Projecte de Reparcel·lació del sector Can Lloses – Can Marcer que s’iniciaran en data 3 de desembre de 2007, amb una durada de 21 hores setmanals, durant quatre setmanes, (84 hores en total) i un import global de 1.740,00€ IVA inclòs, (caldrà aplicar el percentatge corresponent de la retenció fiscal).

Aquesta despesa es carregarà a la partida pressupostària 31000.432.60215.

SEGON: NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

Vist el document comptable de la interventora, Sra. Criseida Ramírez Domínguez, en el qual assenyala que existeix suficient consignació pressupostària per a cobrir la present despesa.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda aprovar els termes del dictamen.