29. Inici expedient de reparcel·lació SUPP-2 “Can Lloses”

En aquest punt de la sessió s’incorpora a la mateixa la regidora Sra. Abigail Garrido Tinta

Vist l’informe – proposta emès pel lletrat del Departament d’Urbanisme Sr. Esteve Radresa Miracle, el qual és transcriu tot seguit: “La Junta de Govern Local de 24 d’octubre de 2005, va aprovar definitivament la substitució en l’àmbit del Pla Parcel·la d’Ordenació Urbana del sector Can Lloses-Can Marcer, dels sistema de compensació pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

Atès que s’han rebut instruccions de la superioritat del procedir a tramitar els corresponent projecte de reparcel·lació, es pot considera oportú que aquest Ajuntament dicti la següent RESOLUCIÓ:

1) INICIAR expedient de reparcel·lació del sector Can Lloses-Can Marcer; notificar individualment als propietaris inclosos al sector, i a aquells altres propietaris que puguin resultar afectats per la reparcel·lació, procedint a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i a la premsa periòdica.

2) REQUERIR als propietaris de les finques incloses en l’esmentat sector perquè, i de conformitat amb el que resulta de l’article 134 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’Urbanisme, dins els tres mesos següents a l’aprovació de la delimitació del polígon d’actuació urbanística, presentin el corresponent projecte de reparcel·lació formulat pels propietaris interessats que representin més del 50 % de la superfície total reparcel·lable, amb advertiment que en el cas de no fer ús d’aquest dret en el termini assenyalat, o be, si havent formulat un projecte, i havent-se apreciat defectes, no els esmenen dins el termini concedit a l’efecte, el projecte de reparcel·lació serà redactat d’ofici per aquest Ajuntament amb càrrec als propietaris.

3) REQUERIR als propietaris afectats, de conformitat amb l’exposat a l’article 103 del RGU, per tal que en el termini de 30 dies presentin a la seu del Departament d’Urbanisme, còpia dels títol dels terrenys de la seva propietat i que declarin les situacions jurídiques que coneguin i afectin a llurs finques, amb advertiment que l’omissió, error o falsedat en aquestes declaracions no podrà afectar el resultat objectius la reparcel·lació, i que si s’apreciés dol o negligència greu, podrà exigir-se les responsabilitats que corresponguin:

4) SOL·LICITAR al registrador de la Propietat l’expedició del corresponent certificat de domini i càrregues i de la corresponent nota d’afecció a la reparcel·lació de la totalitat de les finques incloses en el sector de conformitat amb el llistat elaborat pels serveis tècnics d’urbanisme.”

Vist l’informe emès al respecte per la Secretària, el qual s’adjunta a l’expedient.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda aprovar els termes de l’informe – proposta