ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE DATA 9 DE JUNY DE 2003

Sant Pere de Ribes, nou de juny de dos mil tres, a les dinou hores quinze minuts, es reuniren els regidors que a continuació s’esmenten al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, sota la presidència del Sr. alcalde president, Sr. José Antonio Blanco Abad, a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària de la Comissió de Govern, a la qual prèviament havien estat tots convocats, i assistits per mi, la sotasignant, secretària general de l’Ajuntament, Margarita Sanz González.

Hi assisteixen:

Sr. José Antonio Blanco Abad, alcalde en funcions

Els regidors en funcions:

Sr. Daniel Arqués i Farjas

Sra. Abigail Garrido Tinta

Sra. Marta Marfany Tort

Sra. Remei Gómez Rodríguez

Margarita Sanz González, secretària

S’ha excusat d’assistir-hi:

Sr. Manuel Espinosa Palomino

Sr. Manuel Ojeda Romero

25.- Sol·licitud Sr. Jordi Batalla anul·lació assemblea CAN LLOSES

Vist l’escrit subscrit pel Sr. JORDI BATALLA I BUSQUETS, qui manifesta actuar en qualitat de President del Consell Rector de la Junta de Compensació del Pla Parcial Can Llosas-Can Marcer, presentat al Registre General d’aquest Ajuntament en data 16 de maig de l’any en curs, amb el número 4.728, mitjançant el qual sol·licita, d’una banda, es procedeixi per part d’aquest Ajuntament a declarar nul·la i sense efectes l’Assembla de la Junta de Compensació del Pla Parcial Can Llosas-Can Marcer, de data 9 de maig del present any, i d’altra banda, que es realitzin les gestions necessàries davant els organismes i institucions competents, per tal de deixar sense efectes els acords presos en l’esmentada Assemblea. L’interessat al·lega a aquests efectes, en síntesi, que l’esmentada assemblea va ser convocada i presidida mitjançant òrgan manifestament incompetent.

Vist l’informe emès en data 3 de juny d’enguany pel Sr. Esteve Radresa, advocat, i que diu:

"Atès que en data 2 de maig del present any, i en virtut d’escrit subscrit pel Sr. Jordi Batalla, el qual manifesta actuar en la qualitat que ostenta de president del Consell Rector de la Junta de Compensació de Can Lloses-Can Marcer, es procedia a desconvocar l’Assemblea General fixada pel dia 9 de maig del present any.

Atès que de l’escrit sotasignat pel Sr. Ramon Ferré Serra, de data 6 de maig de 2003, es desprèn la seva voluntat de reconvocar l’Assemblea abans desconvocada pel Sr. Batalla.

Atès que, contra els acords interns de la Junta de Compensació, procedeixen els recursos que els propis Estatuts assenyalin, article 184 RGU, i en tot cas el recurs d’alçada, articles 29 i 184 RGU, davant l’òrgan urbanístic actuant.

Atès que, i de conformitat amb el certificat emès, en data 29 d’abril de 2003, pel secretari del Consell Rector de la Junta de Compensació Can Lloses-Can Marcer, resulta que en l’Assemblea General de data 29 d’abril de 2001 es va acordar el nomenament del president del Consell Rector a favor del Sr. Ramon Ferré Serra, per a dos anys, un cop transcorreguts els quals (fixant-se com a data d’aquest termini el 29 d’abril de 2003), passaria a ostentar aquest càrrec, el vicepresident del Consell Rector, el Sr. Batalla.

Atès que l’article 30 dels Estatuts de l’esmentada Junta, estableix que dins de les atribucions del president es contempla la de <<vetllar per l’execució dels acords de l’Assemblea general i del Consell Rector>>, i donat que d’aquest mateix article es desprèn la necessitat de que les actes de l’Assemblea General i del Consell Rector siguin autoritzades pel president."

La Comissió de Govern, per unanimitat dels presents, i de conformitat amb l’informe precedent, acorda estimar la sol·licitud formulada pel Sr. Jordi Batalla i Busquets, qui manifesta actuar en la qualitat que ostenta de president del Consell Rector de la Junta de Compensació de Can Lloses-Can Marcer, i en conseqüència anular l’assemblea general de la Junta de Compensació Can Lloses-Can Marcer, celebrada el dia 9 de maig de 2003.