Acta de la reunió de l'Assemblea General de la Junta de Compensació del Pla Parcial "Can Lloses-Can Marcer" de Sant pere de Ribes celebrada el 29 d'abril de 2001

Essent les 11:35 hores de dia 29 d'abril de 2001, s'inicia la reunió en 2ª Convocatoria, de l'Assemblea General de la Junta de Compensació de Pla Parcial "Can Lloses-Can Marcer" de Sant Pere de Ribes, presidida pel Sr. Antoni Liza Bastida, amb el següent ordre del dia:

1. Informació general relativa al procés de constitució de la Junta i al procés pendent fins la realització de l'obra urbanitzadora Exposició del mecanisme de devolució dels poders notarials atorgats per proveir el procés constitutiu de l'entitat.

2. Elecció dels membres del Consell Rector

3. Precs i preguntes.

4. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea

Pren la paraula, el President, el Sr. Liza, tot anunciant que no es tornarà a presentar al Consell Rector de la Junta, i que s'ha elaborat una candidatura unitària a aquest òrgan amb l'associació de parcel·listes.

El Sr. Liza, recorda a tots els assistents el procés que s'ha de seguir per a constituir la Junta de Compensació, des l'elaboració del Pla Parcial. També indica que procedirà durant aquesta reunió i mentre produeixi la votació, a la devolució dels poders atorgats al seu favor.

La Sra. Mercé Viges en qualitat de tresorera de la Junta, procedeix a la lectura de l'estat econòmic de la Junta en l'actualitat, sens perjudici que aquest estat de comptes sigui revisat pel Consell Rector que es nomeni en aquesta Assemblea. S'haurien de regularitzar les bestretes efectuades per membres de l'Associació amb els actuals de la Junta de Compensació.

S'obre un torn de paraula en què es plantegen diverses qüestions (p.e. si els comptes presentats són de l'Associació o de la Junta; situació jurídica de les parcel·les situades fora de l'àmbit del Pla Parcial, pressupost d'una eventual auditoria de l'entitat) que són respostes per la taula.

2.- Elecció dels membres del Consell.

S'obre aquest punt de l'ordre del dia i es llegeixen els noms dels integrants de l'única candidatura que es presenta, que són els següents:

President: Ramon M. Ferré Serra

Vice-president: Jordi Batalla Busquets

Secretari: J. Fèlix Velasco Martínez

Administrador: David Páez Sánchez

Tresorer: Roberto Ferruz Camacho

Vocal: Jesús Cerco Caco

El seté membre és el representant de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Es proposen com a eventuials substituts els Srs. Wodlustiano Mateo Martínez i el Sr. Salvador Morales Llinares.

El Sr. Velasco exposa les bases de l'acord de presentació de la candidatura unitària, que són les següents:

- El càrrec de President tingui una durada de dos anys, i el de Vice-president de dos anys més.

- Els càrrecs no seran remunerats.

- Es farà una auditoria de l'entitat a partir d'ara i els actes d'adjudicació d'obra els efectuarà l'Assemblea General.

- Es reclamarà a l'Ajuntament la millora del vial de conexió entre els dos nuclis de la urbanització.

- Es renovaran tres càrrecs cada dos anys. A partir de la renovació es farà cada quatre anys. Mentrestant, quan es celebri una reunió a l'Assemblea General, els càrrecs vacants seran coberts per membres del Consell Rector.

S'inicia el procés de votació.

Tancat temps de votació i donat que no es disposa d'un cens complet, es decideix pels membres de la mesa fer l'escrutini només des del punt de vista quantitatiu, encarregant-se la nova Junta de portar a terme la comptabilització per coeficient de totes les persones que han exercit el seu dret de vot, i tot alló en compliment de les bases i estatuts que regulen la Junta de Compensació.

Portat a terme la votació segons paperetes prèviament confeccionades, la mesa electoral llegeix en veu alta el resultat final, que és el següent:

-VOTS EMESOS A FAVOR DE L'ÚNICA CANDIDATURA PRESENTADA: 310 VOTS.

- VOTS EN CONTRA: 0

- VOTS EN BLANC: 0

4.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea.

Llegida davant de tots els assistents l'acta d'Assemblea per la seva posterior aprovació, el Sr. Liza demana que s'inclogui a l'acta el fet que durant l'Assemblea ha demanat a aquelles persones que l'han difamat públicament sortissin en aquell moment per mantenir les acusacions, o en  cas contrari, demanessin públicament disculpes i que no ha sortit ningú.

Tornada a llegir l'acta incloent l'afegitó sol·licitat pel Sr. Liza, aquesta resta aprovada per unanimitat dels assistents amb el compromís per part del Consell Rector d'incorporar a l'acta la identificació dels votants amb inclusió del seu percentatge de participació en funció de la superfície de la seva propietat.

A les 14:40 hores, al lloc i a data "ad supra" es procedeix a aixecar la reunió.

Signada:

Sr. Antoni Liza Bastida                                    Sr. Ramon M. Ferré Serra

[signat]                                                                            [signat]

Sra. Mercé Vier Robira                                    Sr. José F. Velasco Martínez

[signat]                                                                            [signat]